15. dubna 2024, 05:00
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Rozvaha

Rozvaha neboli bilance je jedním ze základních účetních výkazů. Obvykle se zobrazuje v „T-formě“, kdy v levé části „téčka“ jsou uvedena aktiva a v pravé části potom pasíva.

V rozvaze musí být vždy a za všech okolností splněna tzv. základní bilanční rovnice, která říká, že

AKTIVA = PASÍVA

Jinými slovy – podnik může mít jen tolik majetku, na který má zdroje krytí.

Jestliže aktiva říkají, jaký majetek podnik vlastní, potom pasíva odpovídají na otázku, čím je tento majetek financován neboli „kdo ho platí“.

Rozvaha je také významnou složkou roční účetní závěrky, patří mezi jeden z povinných účetních výkazů, které se sestavují po skončení účetního období (roku). Ačkoliv rozvaha jako účetní výkaz nemá tradiční „T-formu“, obsahově si jsou „téčková“ rozvaha a rozvaha jako roční účetní výkaz velmi podobné.

„Dvojí pohled“ na svět, který se v rozvaze uplatňuje, dělá lidem, kteří s účetnictvím začínají, zejména zpočátku potíže. Proto se často používá jako vysvětlující příklad jakási bilance rodiny, domácnosti:

Taková domácnost řeší každý měsíc problém, jak krýt své potřeby. Předpokládejme, že naše modelová domácnost bude chtít naplnit ve sledovaném období tyto své potřeby:

  • platby související s bydlením (nájem, elektřina atd.) Kč 4.000,00
  • potraviny, nápoje Kč 6.000,00
  • cestovné Kč 1.000,00
  • ošacení, obuv Kč 2.000,00

Celkem tedy tato domácnost potřebuje vynaložit Kč 13.000,00. Tuto stranu její bilance tedy můžeme nazvat aktivy, majetkem nebo potřebami.

Nyní ale domácnost řeší, jak tyto své potřeby pokrýt. Předpokládejme tyto možnosti:

  • vlastní příjem (např. mzdy členů domácnosti) Kč 10.000,00
  • půjčka od příbuzných Kč 1.000,00

To je celkem Kč 11.000,00. Ale naše domácnost chce vynaložit Kč 13.000,00. Rozdíl tedy může řešit buď tím, že „ubere“ na svých potřebách anebo že si například půjčí Kč 2.000,00 od banky. Pokud bychom přistoupili na půjču od banky, vypadala by strana pasív, neboli zdrojů krytí, takto:

  • vlastní příjem domácnosti Kč 10.000,00
  • půjčka od příbuzných Kč 1.000,00
  • půjčka od banky Kč 2.000,00

Tedy celkem Kč 13.000,00. Tím je domácnost v rovnováze – její potřeby jsou zcela kryty zdroji, přičemž vlastní příjem domácnosti bychom charakterizovali jako vlastní kapitál a zbylé dvě položky (půjčky) jako cizí kapitál, protože jej musí vrátit věřiteli.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů