27. května 2018, 23:42
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Obchodní a provozní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
upravující využívání služeb aplikace TESTYZUCETNICTVI.CZ
(dále jen "Aplikace")
platné od 25. května 2018

Následující text je Obchodními podmínkami smluvním ujednáním, jehož odsouhlasením se provozovatel Aplikace a její uživatel zavazují dodržovat níže uvedená ustanovení.

Provozovatelem Aplikace je společnost ParCon & Partner, v. o. s. se sídlem Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 64825264, DIČ CZ64825264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 5253 (dále jen "Provozovatel").

Uživatelem Aplikace je každá fyzická, popř. právnická osoba, která se v příslušné části Aplikace zaregistruje a uhradí stanovený poplatek (dále jen "Uživatel"). Osoba, která se do Aplikace zaregistruje, ale neuhradila stanovený poplatek, není plnohodnotným Uživatelem a bude dále označována jako "Zájemce".

Článek 1
Úvodní ujednání
Provozovatel opravňuje Uživatele na základě jeho registrace a uhrazení předplatného k využívání služeb Aplikace, kterými se rozumí především výběr, řešení testů a vyhodnocování z oblasti účetnictví, daní, ekonomiky a bezprostředně příbuzných oborů. Bližší informace o vlastnostech Aplikace je uvedena v závěru těchto Obchodních Podmínek a smluvního ujednání.


Článek 2
Registrace Uživatele
Osoba, která má zájem stát se Zájemcem nebo Uživatelem, musí nejprve provést svou registraci v rámci Aplikace (dále jen Registrace). Osoba, která se registruje jako Zájemce nebo Uživatel vyplňuje pravdivě všechny povinné položky Registrace a dle svého uvážení i položky nepovinné. Na údaje uvedené při Registraci se vztahují ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR). Zájemce a Uživatel se k ochraně svých osobních údajů vyjadřují v Aplikaci samostatným právním jednáním.
Aby se osoba, Zájemce, mohl stát plnohodnotným Uživatelem, musí uhradit příslušný poplatek dle Článku 4 těchto Obchodních podmínek a smluvního ujednání.

Uhrazením poplatku dle Článku 4 těchto Obchodních podmínek a smluvního ujednání a připstáním tohoto poplatku na účet Provozovatele vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem.

Článek 3
Způsob komunikace
Provozovatel a Uživatel, popř. Provozovatel a Zájemce, se dohodli, že hlavním způsobem komunikace mezi nimi bude komunikace prostřednictvím e-mailu. Pro tento účel uvádí Zájemce svou platnou e-mailovou adresu. V případě, že dojde ke změně platné (používané) adresy Uživatele či Zájemce, zavazuje se tento Uživatel či Zájemce, že bez zbytečného odkladu uvede tuto novou e-mailovou adresu do registračního formuláře v Aplikaci, části Můj profil. V opačném případě nenese Provozovatel vinu na případných problémech, které by mohly v komunikaci vzniknout.

Adresa Provozovatele, prostřednictvím které je možno řešit jakékoli situace týkající se Aplikace, je info[zavinac]parcon.cz.

Provozovatel je oprávněn akceptovat e-maily od Zájemce či od Uživatele jen v tom případě, že budou odeslány z e-mailové adresy, která je aktuálně uvedena v části Aplikace Můj profil.

Ustanovením shora uvedeného odstavce nejsou dotčeny možnosti komunikace jiným způsobem, např. telefonicky, pozemní poštou či osobním jednáním apod. E-mailová komunikace má však před těmito způsoby přednost a jiné způsoby komunikace budou využity jen po předchozí e-mailové dohodě mezi Provozovatelem a Uživatelem, popř. Zájemcem.

Kromě záležitostí, které se týkají bezprostředně provozu Aplikace (například zprávy Uživatelům o zpřístupnění Aplikace, o evidované úhradě Předplatného apod.) může být popsaný způsob komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem či Zájemcem využit i pro zasílání sdělení, které se týkají novinek v Aplikaci či dalších aktivit Provozovatele. Tato sdělení nemohou být považována za nevyžádanou reklamu (spam).

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne e-mailovou adresu Uživatele či Zájemce třetím osobám bez předchozího výslovného souhlasu Uživatele či Zájemce.

Článek 4
Platební podmínky
Služby Aplikace jsou Uživatelům a Zájemcům, přístupné po uhrazení poplatku. Poplatky jsou uvedeny v části aplikace Ceník služeb a jsou různé pro individuálního Uživatele a pro skupinové Uživatele.

Uživatel, popř. Zájemce, který chce využívat služeb Aplikace, si v Ceníku služeb zvolí příslušnou dobu, po kterou chce využívat služeb Aplikace. Této době odpovídá příslušná výše poplatku (dále jen "Předplatné"). Výši Předplatného poukáže Uživatel nebo Zájemce na běžný účet provozovatele číslo...

© 2006-2018 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů