17. července 2024, 14:57
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Obchodní a provozní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
upravující využívání služeb aplikace TESTYZUCETNICTVI.CZ
(dále jen "Aplikace")
platné od 1. června 2018

Následující text je Obchodními podmínkami smluvním ujednáním, jehož odsouhlasením se provozovatel Aplikace a její uživatel zavazují dodržovat níže uvedená ustanovení.

Provozovatelem Aplikace je společnost ParCon & Partner, v. o. s. se sídlem Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 64825264, DIČ CZ64825264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 5253 (dále jen "Provozovatel").

Uživatelem Aplikace je každá fyzická, popř. právnická osoba, která se v příslušné části Aplikace zaregistruje a uhradí stanovený poplatek (dále jen "Uživatel"). Osoba, která se do Aplikace zaregistruje, ale neuhradila stanovený poplatek, není plnohodnotným Uživatelem a bude dále označována jako "Zájemce".

Článek 1
Úvodní ujednání
Provozovatel opravňuje Uživatele na základě jeho registrace a uhrazení předplatného k využívání služeb Aplikace, kterými se rozumí především výběr, řešení testů a vyhodnocování z oblasti účetnictví, daní, ekonomiky a bezprostředně příbuzných oborů. Bližší informace o vlastnostech Aplikace je uvedena v závěru těchto Obchodních Podmínek a smluvního ujednání.


Článek 2
Registrace Uživatele
Osoba, která má zájem stát se Zájemcem nebo Uživatelem, musí nejprve provést svou registraci v rámci Aplikace (dále jen Registrace). Osoba, která se registruje jako Zájemce nebo Uživatel vyplňuje pravdivě všechny povinné položky Registrace a dle svého uvážení i položky nepovinné. Na údaje uvedené při Registraci se vztahují ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR). Zájemce a Uživatel se k ochraně svých osobních údajů vyjadřují v Aplikaci samostatným právním jednáním.
Aby se osoba, Zájemce, mohl stát plnohodnotným Uživatelem, musí uhradit příslušný poplatek dle Článku 4 těchto Obchodních podmínek a smluvního ujednání.

Do Aplikace se může registrovat a Uživatelem Aplikace se stát pouze osoba starší 16ti let.

Uhrazením poplatku dle Článku 4 těchto Obchodních podmínek a smluvního ujednání a připstáním tohoto poplatku na účet Provozovatele vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem.

Článek 3
Způsob komunikace
Provozovatel a Uživatel, popř. Provozovatel a Zájemce, se dohodli, že hlavním způsobem komunikace mezi nimi bude komunikace prostřednictvím e-mailu. Pro tento účel uvádí Zájemce svou platnou e-mailovou adresu. V případě, že dojde ke změně platné (používané) adresy Uživatele či Zájemce, zavazuje se tento Uživatel či Zájemce, že bez zbytečného odkladu uvede tuto novou e-mailovou adresu do registračního formuláře v Aplikaci, části Můj profil. V opačném případě nenese Provozovatel vinu na případných problémech, které by mohly v komunikaci vzniknout.

Adresa Provozovatele, prostřednictvím které je možno řešit jakékoli situace týkající se Aplikace, je info[zavinac]parcon.cz.

Provozovatel je oprávněn akceptovat e-maily od Zájemce či od Uživatele jen v tom případě, že budou odeslány z e-mailové adresy, která je aktuálně uvedena v části Aplikace Můj profil.

Ustanovením shora uvedeného odstavce nejsou dotčeny možnosti komunikace jiným způsobem, např. telefonicky, pozemní poštou či osobním jednáním apod. E-mailová komunikace má však před těmito způsoby přednost a jiné způsoby komunikace budou využity jen po předchozí e-mailové dohodě mezi Provozovatelem a Uživatelem, popř. Zájemcem.

Kromě záležitostí, které se týkají bezprostředně provozu Aplikace (například zprávy Uživatelům o zpřístupnění Aplikace, o evidované úhradě Předplatného apod.) může být popsaný způsob komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem či Zájemcem využit i pro zasílání sdělení, které se týkají novinek v Aplikaci či dalších aktivit Provozovatele. Tato sdělení nemohou být považována za nevyžádanou reklamu (spam).

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne e-mailovou adresu Uživatele či Zájemce třetím osobám bez předchozího výslovného souhlasu Uživatele či Zájemce.

Článek 4
Platební podmínky
Služby Aplikace jsou Uživatelům a Zájemcům, přístupné po uhrazení poplatku. Poplatky jsou uvedeny v části aplikace Ceník služeb a jsou různé pro individuálního Uživatele a pro skupinové Uživatele.

Uživatel, popř. Zájemce, který chce využívat služeb Aplikace, si v Ceníku služeb zvolí příslušnou dobu, po kterou chce využívat služeb Aplikace. Této době odpovídá příslušná výše poplatku (dále jen "Předplatné"). Výši Předplatného poukáže Uživatel nebo Zájemce na běžný účet provozovatele číslo 2800342526/2010 vedený ve Fio bance, a. s.

Předplatné je možné poukazovat bankovním převodem z účtu Uživatele nebo Zájemce na účet Provozovatele nebo složením hotovosti na účet Provozovatele v kterékoli pobočce Fio banky, a. s.
Variabilním symbolem platby je vždy variabilní symbol, který byl Uživateli n ebo Zájemci přidělen při registraci a který je vždy při přihlášení do Aplikace přístupný v části Aplikace Můj profil. Předplatné není možné hradit složenkami České pošty ani jiným způsobem. V případě provedení platby Uživatelem nebo Zájemcem pod chybným variabilním symbolem se Provozovatel zavazuje do 3 pracovních dní na základě upozornění Uživatele platbu identifikovat.

Do dvou pracovních dní od připsání Předplatného na účet Provozovatel zpřístupní Provozovatel Uživateli nebo Zájemci přístup k Aplikaci, o čemž bude Uživatel nebo Zájemce informován e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl v Aplikaci při své registraci. Provozovatel si vyhrazuje právo ze závažných provozních důvodů připsat platbu v době delší než je uvedeno v první větě tohoto odstavce, tato doba však nesmí být delší než 10 pracovních dní. V takovém případě bude o počet dní, o který je platba Provozovatelem připsána opožděně, automaticky prodloužena doba přístupu k aplikaci. Uživatel nebo Zájemce má v případě takové opožděné evidence jeho platby nárok na její vrácení v plné výši, a to na základě e-mailové žádosti Uživatele.

Doba přístupu k Aplikaci je dána výší uhrazeného Předplatného uvedeného v Ceníku služeb. Zašle-li Uživatel nebo Zájemce Předplatné dle platného ceníku, bude mu doba přístupu k Aplikaci prodloužena o stanovený počet dní. V případě, že Uživatel nebo Zájemce zašle částku, která v Ceníku služeb není uvedena, vypočte se doba přístupu k Aplikaci zlomkem, v jehož čitateli bude Uživatelem nebo Zájemcem poukázaná částka a ve jmenovateli jednodenní Předplatné, které je uvedeno v Ceníku služeb. Výsledek tohoho výpočtu bude zaokrouhlen na celé dny směrem dolů. Bude-li takto vypočtená doba přístupu k Aplikaci nižší než jeden den, přístup k Aplikaci nebude realizován a uhrazená částka propadá ve prospěch Provozovatele.

Provozovatel Aplikace je plátcem DPH. Vyžaduje-li Uživatel vystavení daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen ?Zákon o DPH?)., je povinen v části Aplikace Fakturace nebo při registraci uvést údaje nutné k vystavení daňového dokladu. Uživatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 odst. 4 Zákona o DPH, že daňové doklady budou vystavovány v elektronické podobě ve formátu PDF. Takové daňové doklady budou uživateli k dispozici ke stažení v části Aplikace Fakturace. Bude-li uživatel požadovat daňový doklad v papírové podobě, může si ho na Provozovateli vyžádat formou e-mailové zprávy. Takový daňový doklad bude Uživateli zaslán jako obyčejná listovní zásilka pozemní poštou.

Uživatel může provádět úhradu Předplatného průběžně, nemusí tedy čekat, až dojde k uplynutí doby přístupu k Aplikaci. V případě, že Uživatel uhradí Předplatné ještě před uplynutím doby přístupu k Aplikaci, je doba přístupu k Aplikaci prodloužena o dobu, která odpovídá uhrazenému Předplatnému.

V případě, že dojde k uplynutí doby přístupu k Aplikaci, stává se z Uživatele Zájemce a nebude tak mít přístup do všech částí Aplikace. Opětovným uhrazením Předplatného se ze Zájemce stává opět plnohodnotný Uživatel. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit Zájemcům přístup k Aplikaci, pakliže od registrace Zájemce bez uhrazení Předplatného, popř. od posledního uhrazení Předplatného uplynulo více než 6 měsíců.

Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat ceny obsažené v Ceníku služeb, a to i bez předchozího upozornění.

Článek 5
Další ujednání
Provozovatel se zavazuje zpřístupňovat Aplikaci Uživatelům denně po celých 24 hodin. V případě, že dojde k výpadku provozu Aplikace, ať už vinou Provozovatele nebo třetích osob a tento výpadek bude delší než 6 hodin v kalendářním dni, zavazuje se Provozovatel prodloužit Uživateli, a to i bez jeho žádosti, dobu přístupu k Aplikaci o 1 den, a to za každý den, ke kterému k výše uvedenému výpadku došlo. Bude-li výpadek delší než 3 po sobě jdoucí kalendářní dny, má Uživatel na základě své e-mailové žádosti nárok na vrácení poměrné části Předplatného. Pro tento případ se užijí přiměřeně ustanovení následujícího odstavce.

Bude-li mít Uživatel zájem ukončit využívání Aplikace před uplynutím doby přístupu k Aplikaci, může e-mailem vypovědět tyto Obchodní podmínky a smluvní ujednání. Provozovatel se zavazuje akceptovat toto rozhodnutí Uživatele do 3 pracovních dnů od obdržení takového e-mailu. Zůstatek Předplatného bude Uživateli vrácen na základě daňového dobropisu ve smyslu ustanovení § 42 a § 43 Zákona o DPH.

Provozovatel zpřístupňuje v Aplikaci testy, které odpovídají právním předpisům v době, kdy byl test vložen. V případě, že dojde k situaci, kdy test již nebude odpovídat aktuální právění úpravě, označí ho Provozovatel viditelně jako ?Zastaralý test?, z Aplikace jej však neodstraní.

Přestože Provozovatel věnuje vkládaným testům velkou pozornost, vyhrazuje si právo na formální i věcné chyby v testech. Takové chyby nejsou výpadkem provozu Aplikace tak, jak je uvedeno v prvním odstavci tohoto Článku.

Není-li v těchto Obchodních podmínek a smluvním ujednání výslovně stanoveno jinak, vztahuje se na vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem nebo mezi Provozovatelem a Zájemcem při užívání Aplikace právní řád České republiky.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která by mohla Uživateli nebo Zájemci vzniknout v souvislosti s využíváním a provozem Aplikace.

Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup k Aplikaci kterémukoli Uživateli nebo Zájemci, pokud by využívání Aplikace Uživatelem či Zájemcem mohlo vést k poškození Aplikace nebo i k poškození dobrého jména Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek a smluvního ujednání nebo kterékoli jejich části, a to i bez předchozího upozornění.

Provozovatel, Zájemce a Uživatel prohlašují, že se se zněním těchto Obchodních podmínek a smluvního ujednání podrobně seznámili.

------------------------------------------------------------------------------
PŘÍLOHA K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM A SMLUVNÍMU UJEDNÁNÍ ze dne 1. srpna 2006

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA APLIKACE TESTYZUCETNICTVI.CZ


Část I.
Charakteristika Aplikace
Aplikace je určena především osobám, které se zabývají studiem účetnictví, daňové problematiky a bezprostředně souvisejících ekonomických oborů. Slouží k interaktivnímu řešení testů z těchto oblastí. Testy obsažené v aplikaci vložené Provozovatelem Aplikace odpovídají předpisům upravujícím předmětnou oblast v době vložení testu Provozovatelem do Aplikace.

Aplikace zpřístupňuje Uživatelům testy třemi způsoby, a to:
samostudiem, kdy si Uživatel volí příslušný test podle svého uvážení a podle možností vyhledání a volby testu, které Aplikace nabízí (zejména podle čísla testu v aplikaci, podle tématického okruhu či podle klíčových slov)
formou studijního plánu, kdy Uživatel postupuje podle předem stanovených postupů řešení testů
formou zadání vedoucího skupiny, kdy jeden uživatel v rámci své skupiny může ostatním uživatelům v rámci této skupiny zadat k řešení test, který do Aplikace vložil Provozovatel, popř. může nadefinovat test vlastní (viz dále)


Část II.
Charakteristika Uživatelů
Aplikace umožňuje registrovat dva základní druhy Uživatelů. Tito Uživatelé se liší zejména možností přístupu k testům Aplikace.

Individuální Uživatel je takový uživatel, který se do Aplikace zaregistruje samostatně. Má přístup k testům formou samostudia či formou studijíního plánu (viz výše). Nemůže využívat zadání vedoucího skupiny, neboť není členem žádné takové skupiny (viz dále).

Skupinový Uživatel je množina Uživatelů, která obsahuje jednoho hlavního Uživatele (tzv. vedoucí skupiny) a dále až 30 dalších Uživatelů (tzv. členové skupiny). Vedoucí skupiny může rozhodnout, jakým způsobem budou mít členové skupiny přístup k testům v Aplikaci. Skupinový uživatel může využívat všech možností přístupu k testům tak, jak jsou uvedeny v Článku 1 těchto Obchodních podmínek a smluvního ujednání. Vedoucí skupiny může členům své skupiny také zamezit volbu testu samostudiem či studijním plánem. Kromě toho může vedoucí skupiny definovat pro členy své skupiny vlastní testy, které nemusí být přístupny jiným Uživatelům Aplikace.

Část III.
Charakteristika a hodnocení testů
Aplikace obsahuje dva základní druhy testů, které jsou přístupny Uživatelům.

Účetní testy jsou takové testy, které předpokládají doplňování čísel syntetických účtů, popř. též částek do formuláře účetního deníku. Aplikace podporuje výhradně složené účetní zápisy.

Testy ABCD jsou takové testy, kdy jsou Uživateli nabídnuty 4 možnosti odpovědí na zadanou otázku, přičemž Uživatel volí jednu správnou odpověď z těchto čtyř.

Oba typy testů jsou hodnoceny stejnou metodikou formou procentní úspěšnosti. Výpočet lze popsat zlomkem, v jehož čitateli je počet správných odpovědí Uživatele v rámci celého testu a ve jmenovateli je celkový počet otázek testu. Vypočítaný podíl je uveden v procentech, tj. je násoben stem. Za otázku se v účetním testu považuje jeden účetní případ v účetním deníku, v testu ABCD jedna otázka v testu. Počet účetních případů i otázek je Aplikací pořadově číslován.

První řešení příslušného testu Uživatelem aplikace eviduje v žebříčku Nejlepší řešitelé. Druhé a další řešení příslušného testu se do tohoto žebříčku již nezapisuje, nicméně je uživateli k dispozici v evidenci Moje historie. V této části Aplikace jsou Uživatelům k dispozici veškeré jimi vyřešené testy v rámci Aplikace včetně procentního výsledku a včetně vloženého řešení. Vedoucí skupiny může zobrazování údajů v části Aplikace Moje historie pro členy své skupiny omezit.

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů