8. dubna 2020, 14:38
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Obchodní a provozní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
upravující využívání služeb aplikace TESTYZUCETNICTVI.CZ
(dále jen "Aplikace")
platné od 1. června 2018

Následující text je Obchodními podmínkami smluvním ujednáním, jehož odsouhlasením se provozovatel Aplikace a její uživatel zavazují dodržovat níže uvedená ustanovení.

Provozovatelem Aplikace je společnost ParCon & Partner, v. o. s. se sídlem Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 64825264, DIČ CZ64825264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 5253 (dále jen "Provozovatel").

Uživatelem Aplikace je každá fyzická, popř. právnická osoba, která se v příslušné části Aplikace zaregistruje a uhradí stanovený poplatek (dále jen "Uživatel"). Osoba, která se do Aplikace zaregistruje, ale neuhradila stanovený poplatek, není plnohodnotným Uživatelem a bude dále označována jako "Zájemce".

Článek 1
Úvodní ujednání
Provozovatel opravňuje Uživatele na základě jeho registrace a uhrazení předplatného k využívání služeb Aplikace, kterými se rozumí především výběr, řešení testů a vyhodnocování z oblasti účetnictví, daní, ekonomiky a bezprostředně příbuzných oborů. Bližší informace o vlastnostech Aplikace je uvedena v závěru těchto Obchodních Podmínek a smluvního ujednání.


Článek 2
Registrace Uživatele
Osoba, která má zájem stát se Zájemcem nebo Uživatelem, musí nejprve provést svou registraci v rámci Aplikace (dále jen Registrace). Osoba, která se registruje jako Zájemce nebo Uživatel vyplňuje pravdivě všechny povinné položky Registrace a dle svého uvážení i položky nepovinné. Na údaje uvedené při Registraci se vztahují ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR). Zájemce a Uživatel se k ochraně svých osobních údajů vyjadřují v Aplikaci samostatným právním jednáním.
Aby se osoba, Zájemce, mohl stát plnohodnotným Uživatelem, musí uhradit příslušný poplatek dle Článku 4 těchto Obchodních podmínek a smluvního ujednání.

Do Aplikace se může registrovat a Uživatelem Aplikace se stát pouze osoba starší 16ti let.

Uhrazením poplatku dle Článku 4 těchto Obchodních podmínek a smluvního ujednání a připstáním tohoto poplatku na účet Provozovatele vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem.

Článek 3
Způsob komunikace
Provozovatel a Uživatel, popř. Provozovatel a Zájemce, se dohodli, že hlavním způsobem komunikace mezi nimi bude komunikace prostřednictvím e-mailu. Pro tento účel uvádí Zájemce svou platnou e-mailovou adresu. V případě, že dojde ke změně platné (používané) adresy Uživatele či Zájemce, zavazuje se tento Uživatel či Zájemce, že bez zbytečného odkladu uvede tuto novou e-mailovou adresu do registračního formuláře v Aplikaci, části Můj profil. V opačném případě nenese Provozovatel vinu na případných problémech, které by mohly v komunikaci vzniknout.

Adresa Provozovatele, prostřednictvím které je možno řešit jakékoli situace týkající se Aplikace, je info[zavinac]parcon.cz.

Provozovatel je oprávněn akceptovat e-maily od Zájemce či od Uživatele jen v tom případě, že budou odeslány z e-mailové adresy, která je aktuálně uvedena v části Aplikace Můj profil.

Ustanovením shora uvedeného odstavce nejsou dotčeny možnosti komunikace jiným způsobem, např. telefonicky, pozemní poštou či osobním jednáním apod. E-mailová komunikace má však před těmito způsoby přednost a jiné způsoby komunikace budou využity jen po předchozí e-mailové dohodě mezi Provozovatelem a Uživatelem, popř. Zájemcem.

Kromě záležitostí, které se týkají bezprostředně provozu Aplikace (například zprávy Uživatelům o zpřístupnění Aplikace, o evidované úhradě Předplatného apod.) může být popsaný způsob komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem či Zájemcem využit i pro zasílání sdělení, které se týkají novinek v Aplikaci či dalších aktivit Provozovatele. Tato sdělení nemohou být považována za nevyžádanou reklamu (spam).

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne e-mailovou adresu Uživatele či Zájemce třetím osobám bez předchozího výslovného souhlasu Uživatele či Zájemce.

Článek 4
Platební podmínky
Služby Aplikace jsou Uživatelům a Zájemcům, přístupné po uhrazení poplatku. Poplatky jsou uvedeny v části aplikace Ceník služeb a jsou různé pro individuálního Uživatele a pro skupinové Uživatele.

Uživatel, popř. Zájemce, který chce využívat služeb Aplikace, si v Ceníku služeb zvolí příslušnou dobu, po kterou chce využívat služeb Aplikace. Této době odpovídá příslušná výše poplatku (dále jen "Předplatné")....

© 2006-2020 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů