19. července 2024, 13:24
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Technické zhodnocení

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace stávajícího dlouhodobého majetku (viz § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů).
Pokud tento charakter výdajů převýší zákonem stanovenou hranici Kč 40.000,–, která je platná od zdaňovacího období 1998, pak budou tyto výdaje považovány právě za technické zhodnocení dlouhodobého majetku.

Důležité je vysvětlení rozdílných pojmů rekonstrukce a modernizace.
Rekonstrukcí jsou míněny takové zásahy do majetku, které zapřičiní změnu jeho účelu nebo změnu jeho technických parametrů.

Modernizací je myšleno rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti dlouhodobého majetku.

účtování technického zhodnocení se využívá aktivních položek z účtové třídy 04 „Pořízení dlouhodobého majetku“. Ve skutečnosti tedy nejde o žádný náklad, ale o reálné zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku. Technickým zhodnocením se tedy zvyšují vstupní ceny pořízeného dlouhodobého majetku, potažmo zůstatkové ceny dlouhodobého majetku, tudíž dochází i ke zvýšení částek pravidelných odpisů.

Naproti tomu opravy/údržby, které jsou klasickými provozními náklady účtovanými na syntetickém účtu 511, v žádném případě hodnotu majetku nezvyšují.

Opravou se podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví rozumí situace, kdy se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození, které uvedou majetek do předchozího nebo provozuschopného stavu (provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií).

Stejně tak údržbou majetku účtovanou na účtu 511 se rozumí pravidelná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení majetku, předchází se jeho poruchám a odstraňují se jeho drobnější závady.

Příklad
1/ V průběhu roku 2013 byl pořízen sklad pro zásoby ve výši Kč
1.000.000,– --- 042MD/321DAL
2/ Sklad byl zaevidován do majetku ve výši pořizovací ceny (Kč
1.000.000,–) --- 021MD/042DAL
3/ V roce 2013 byl proveden odpis skladu --- 551MD/081DAL
4/ V roce 2014 došlo k opravě fasádního nátěru skladu ve výši Kč
380.000,– => technické zhodnocení budovy --- 042MD/321DAL
5/ „Zúčtování“ technického zhodnocení budovy => zvyšuje se
zůstatková cena skladu --- 021MD/042DAL

Pojem byl vložen/modifikován dne 02.10.2013 v 10:17:48.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů