19. července 2024, 14:16
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Oběžná aktiva

Za oběžná aktiva se považuje krátkodobý majetek, do něhož se zpravidla zahrnují zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Krátkodobý majetek je charakteristický zejména svou délkou použitelnosti, která není vyšší než 1 rok, a taktéž i svou jednorázovou spotřebou. Toto jsou zásadní rozdíly oproti dlouhodobému majetku, jehož délka použitelnosti je z obecného hlediska delší než 1 rok, a který se v průběhu jeho využívání postupně opotřebovává nikoli však spotřebovává. Toto opotřebení je tak zúčtováno do nákladů až formou účetních odpisů.

Pro oběžný majetek je též typické, že neustále mění svou podobu. I z tohoto důvodu je často v literatuře popisován tzv. „koloběh oběžného majetku“. Tento koloběh zachycuje jednotlivé dílčí fáze, při kterých dochází k nákupu jednotlivých druhů zásob (z účetního hlediska se tedy jedná o materiál, výrobky, zboží, nedokončenou výrobu a polotovary) za určitou výši peněžních prostředků. Po hodnotě, která se přidá k těmto zásobám, se tyto vstupy tak stanou podnikovými výstupy, které se dále nabízí k prodeji. Z titulu jejich prodeje vznikají pohledávky z obchodních vztahů respektive tržby za výkony, které v konečné fázi opět generují peněžní prostředky (příjmy). Nově získané peněžní přírůstky se znovu vloží do pořízení potřebných zásob, které se opět změní ve výstupy .. Tento koloběh oběžného majetku je za běžných podmínek neustále se opakujícím cyklem.

Výpočty vztahující se k jednotlivým druhům oběžného majetku jsou mnohdy i nedílnou součástí podnikových finančních analýz a považují se tak za tzv. finanční ukazatele. Jedná se zejména o ukazatele aktivity, tj. konkrétně o „dobu obratu“ a o „obratovost“ oběžných aktiv. „Doba obratu“ představuje délku jedné obrátky vyjádřenou ve dnech..jinak řečeno, za jak dlouho se v daném období vložené peněžní prostředky přemění zpět na peněžní prostředky. „Obratovost“ naopak představuje počet obrátek, tj. kolikrát za dané období se vložené peněžní prostředky přemění zpět na peněžní prostředky (viz popsaný „koloběh oběžného majetku“). Z výše uvedeného plyne, že je vždy preferována minimální doba obratu oběžných aktiv a na druhou stranu jejich maximální obratovost.

Pojem byl vložen/modifikován dne 01.10.2013 v 11:41:52.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů